Projektovanie

Napriek tomu, že spoločnosť nevznikla primárne ako projektová kancelária projektovým prácam sa venujeme čoraz viac. O pomoc pri projektoch sme boli požiadaný aj prostredníctvom našich klientov, ktorý využívajú naše produkty Easy Bridge a Easy CAD, počas úzkej spolupráci pri aktívne podpore počas implementácie týchto programov do procesov projektovania.

Nie raz sme boli oslovený o pomoc pri projektovaní či už pre tvarovú zložitosť objektov, alebo kvôli umiestneniu do terénu, či stiesnených priestorových pomerov. Nakoľko naša projekčná činnosť je v 3D, dokážeme rýchlo a efektívne riešiť aj veľmi zložité úlohy. Či už sa jedná iba o vyriešenie tvaru konštrukcie, statiku či výkresy tvarov, vytýčenia, ale samozrejme aj výkresy výstuže a to všetko v 3D.Pri svojej činnosti sa snažíme v čo najväčšej miere využiť všetky možnosti nášho softvérového ale aj hardvérového vybavenia. Výkresy sú spracované programom AutoCAD®, ktorý je samozrejme podporený našimi programami Easy Bridge a Easy CAD. Pre výkresy výstuže využívame Cadkon RCD a pre statické výpočty je nám nápomocná SCIA Engineer.

Okrem, spomínaných čiastkových úloh, nám rukami prešlo aj niekoľko komplexnejších projektov s riešením celých objektov, či už mostov, oporných múrov alebo iných inžinierskych konštrukcií. Prostredníctvom programu Easy Bridge, sme mali možnosť participovať aj na objektoch veľkých diaľničných mostov.

V súčasnej dobe sa naše portfólio rozrastá aj o konštrukcie pozemných stavieb. Čoraz častejšie sme oslovovaný aj o spoluprácu, či už na menších objektoch ako sú rodinné domy pri s riešením statiky alebo výpomoci s výkresmi výstuže, ale aj väčších bytových či polyfunkčných objektov.

Momentálne participujeme realizačnom projekte polyfunkčného komplexu v Bratislave vo forme výkresov výstuže. Ako pri všetkých našich projektoch aj tieto výkresy výstuže vychádzajú z priestorových 3D modelov, ktoré si na základe podkladov sami pripravíme, vystužíme a následne vytvárame výkresy výstuže.