Close

Roman Kezman

Projektant geotechnika
Vysokokvalifikovaný odborník pre geotechnické konštrukcie a zakladanie stavieb. Množstvo svojich skúseností získal počas 10 ročného pôsobenia vo firme PRODEX s.r.o. V roku 2013, už ako Vedúci oddelenia geotechniky spoločnosť PRODEX opustil a založil vlastnú projekčnú kanceláriu GK Projekt, spol. s r. o. v ktorej pôsobí dodnes.

Naďalej sa venuje návrhom geotechnických konštrukcií a zakladaniu stavieb, nevynímajúc sanácie zosuvných území ako aj zabezpečovanie skalných svahov proti padaniu skál, návrh únosnosti zemných plání, návrh zakladania objektov inžinierskych, priemyselných aj občianskych stavieb, návrh zabezpečenia štôlní realizovaných banským spôsobom, návrh portálov tunelov, návrh vystužených mostných opôr, ale aj návrhy oporných a zárubných múrov rôznych typov či návrhy paženia, pilótových, mikropilótových, štetovnicových a podzemných stien, či už kotvených, rozopieraných alebo samostatne stojacich.